House Leaders” 2023-24

Ayan Tirkey –Sports Captain

Ankush Kumar Sahu –Captain, Pavo House

Ritu Kujur –Captain, Pavo House

Arvind Kumar Yadav –Captain, Dolphinus House

Pooja Kumari –Vice-Captain, Dolphinus House

Ayush Kumar –Captain, Unicorn House

Kriti Kumari Munda –Vice-Captain, Unicorn House

Sameer Akhter –Captain, Columbia House

Manya Oraon –Vice-Captain, Columbia House